دکتر سملوایز

تا بگویم شرح درد اشتیاق ...

دکتر سملوایز

تا بگویم شرح درد اشتیاق ...

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۳۱
تیر

از بین کتابهای ماینور :


چشم و ای ان تی تغییر نکرده . ( با ای ان تی کرمی راحت نبودم . چشمش عالی بود .)


ارتوپدی و یورولوژی هم قابل استفاده است . 


رادیولوژی تغییر نکرده . 


پوست ورژنش عوض شده . باید دید چه قدر تغییر داشته و آیا لازم است دوباره بخرم ؟ با این که یک ورژن قبلش را تازه خریدم . 


نورولوژی هم باید قطعا تازه خریداری شود . 


پاتولوژی قابل استفاده است ولی هفته آخر بهتر است . 

عفونی هم عوض شده ولی دیگر کرمی نمی خریم . ( هفته آخر عفونی ) را تهیه می کنیم . 


آمار و اپیدمیولوژی باز هم عوض شده ولی آیا می رسم بخونم ؟؟


پیشگیری هم باید پیدا بکنم از یک جایی !!! 

۳۱
تیر

از بین کتابهایی که دارم جراحی و اطفال از ماژورها قابل استفاده است فقط می ماند کتابچه مانا برای اطفال که باید ازش پرینت بگیرم . 


پس کار شماره یک :


پرینت کتابچه مانای پزشکان 


برای داخلی و زنان ناچاریم رفرنس جدید را بخریم . احتمالا داخلی را پارسیان می خرم و زنان را کرمی . 

۳۱
تیر

امروز تغییرات منابع آزمون را چک کردم . درست است تعداد تغییرات زیاد است امّا به امید خدا از پسش بر می آییم . نگرانی بیهوده راه به جایی نمی برد . باید یکی یکی رفرنس ها را بررسی کرد و مطالعه را شروع کرد .